نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران نهم: دکتر مجید محمدی با موضوع رفتار مدارس و اعضای غیر سازه ای ساختمانها در زلزله کرمانشاه 1396
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران هشتم: دکتر بهرخ حسینی هاشمی با موضوع بررسی عملکرد ساختمان ها به ویژه ساختمان های مسکن مهر در زلزله 21 آبان سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران هشتم: دکتر بهرخ حسینی هاشمی با موضوع بررسی عملکرد ساختمان ها به ویژه ساختمان های مسکن مهر در زلزله 21 آبان سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران هفتم: دکتر کامبد امینی با موضوع بررسی مقدماتی ابعاد مدیریت بحران زلزله سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران ششم: دکتر ابراهیم حق شناس با موضوع ناپایداریهای زمین شناختی - ژئوتکنیکی زمینلرزه  1396/08/21 زلزله سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران پنجم: دکتر ایمان عشایری با موضوع اثرات زمین در زلزله سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران چهارم: دکتر سید مجتبی موسوی با موضوع گزارش جنبه های ژئوتکنیکی زلزله سرپل ذهاب
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران سوم: دکتر محمد قائم مقامیان با موضوع پارامترهای مهم در بررسی مدل گسلش و اهمیت آن در بررسی حرکات توانمند زمین
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران دوم: دکتر محمد تاتار با موضوع جنبه های لرزه شناسی و پس لرزه های زلزله سر پل ذهاب با برزگای 7.3
نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله سخنران اول: دکترخالد حسامی آذر با موضوع ارائه بررسی اثرات زلزله بر روی زمین