عملکرد تاسیسات صنعتی و سازه های ویژه در زلزله سر پل ذهاب

0
251

نشست علمی – تخصصی گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سخنران یازدهم: دکتر مهران سید رزاقی با موضوع عملکرد تاسیسات صنعتی و سازه های ویژه در زلزله سر پل ذهاب

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here