آزمایش کشش فولاد و ترسیم نمودار تنش کرنش

0
782

نمودار تنش-کرنش مهندسی معمول‌ترین نوع نمودار تنش-کرنش است که در آن مقادیر تنش و کرنش از ابعاد اولیهٔ (تغییر شکل نیافتهٔ) نمونه محاسبه می‌شوند. از داده‌های این نمودار می‌توان استحکام تسلیم، مدول یانگ، استحکام نهایی و ازدیاد طول شکست را محاسبه کرد. در اکثر جامدات (به استثنای برخی از پلیمرهای لاستیکی) بخش ابتدایی این منحنی خطی بوده و مربوط به تغییر شکل الاستیک برگشت‌پذیر است. از آنجایی که در این مواد کاهش سطح مقطع در حین تغییر شکل الاستیک کمتر از ۱٪ است، این بخش از نمودار تنش-کرنش مهندسی مانند نمودار تنش-کرنش حقیقی است. رفتار مواد تحت تنش کششی را می‌توان بر اساس شکل نمودار تنش-کرنش مهندسی آن‌ها طبقه‌بندی کرد:

  • رفتار الاستیک
  • رفتار ویسکوالاستیک
  • رفتار الاستیک-پلاستیک یکنواخت
  • رفتار الاستیک-پلاستیک غیریکنواخت
  • رفتار الاستیک-پلاستیک غیریکنواخت، پلاستیک یکنواخت

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here